An toàn sinh học đối với mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen

Ngày cập nhật 14 Tháng Mười Một 2018

An toàn sinh học đối với mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen được quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2010 quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Theo đó, khái niệm về An toàn sinh học là các biện pháp quản lý để bảo đảm an toàn đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi và  An toàn sinh học đối với mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen được quy định như sau:

Mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen có khả năng tự tạo cá thể mới trong điều kiện tự nhiên được quản lý theo quy định của pháp luật về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen.

Mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen không có khả năng tự tạo cá thể mới trong điều kiện tự nhiên được quản lý theo quy định của pháp luật về an toàn sinh học đối với sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Nguồn: BTĐD