Toạ đảm chinh sách VTV1 – Lộ trình ứng dụng cây trồng BĐG tại Việt Nam (VTV1 Policy Dialogue on GMC)