Myanmar: Bông Bt và lợi ích

Ngày cập nhật 17 Tháng Mười Hai 2017

Myanmar vẫn duy trì việc áp dụng các giống bông Bt kháng sâu bệnh, cụ thể là Ngwe chi – 6 và Ngwe chi – 9 với khoảng 325.000 ha, tương đương tỷ lệ chấp nhận được là 93% trong số 350.000 ha bông trồng vào năm 2016. Các giống bông Bt Ngwe chi-6 và Ngwe chi-9 do Cục phát triển cây trồng công nghiệp (DICD) của Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và thuỷ lợi (MOALI) và Cục hạt giống quốc gia Myanmar (NSC) đăng ký để thương mại hóa tại Myanmar trong năm 2010 và 2015. Khoảng 460.000 nông dân chăn nuôi nhỏ (trung bình 0,7 ha trồng bông/nông dân) đã trồng loại bông Bt dài hạn liên tiếp trong 11 năm kể từ năm 2006. Cả hai giống bông Bt “Ngwe chi-6” và “Ngwe chi- 9 “thể hiện gen cry1Ac và kiểm soát hiệu quả sự xâm nhập của Helicoverpa armigera, một loại sâu bệnh hại chính ở Myanmar.

Năm 2016, Myanmar đã ban hành “Luật Pyidaungsuhlutal Law số 15, 2016” hoặc “Luật Bảo vệ giống cây trồng mới 2016” vào ngày 20 tháng 1 năm 2016 để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người tạo giống và đầu tư an toàn cho ngành hạt giống. Luật bảo vệ giống cây trồng mới năm 2016 có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành, một năm sau khi ban hành. Luật pháp nhằm bảo vệ quyền của người tạo giống các giống cây trồng mới, phát triển các hoạt động giống cây trồng, khuyến khích đầu tư và phát triển nhân giống cây trồng mới ở cả khu vực nhà nước, tư nhân và hỗ trợ phát triển nông nghiệp bằng cách sản xuất và trồng các giống cải tiến mới.

Lợi nhuận Bông Bt tại Myanmar: 2010-2016 Brookes và Barfoot ước tính rằng thu nhập từ nông nghiệp đã tăng lên do việc áp dụng rộng rãi các giống bông Bt Ngwe chi-6 và Nagwe chi-9 ước tính tạm thời vào khoảng 308 triệu đô la Mỹ cho năm 2006 đến năm 2015 và những lợi ích cho riêng năm 2015 ở mức 47 triệu đô la Mỹ (Brookes và Barfoot, 2017, Forthcoming).

Nguồn: isaaa.org